Serwis

Wszystkie produkty wystawione na stronie www.e-allmark.pl objęte są gwarancją producenta, sprzedawcy lub importera, szczegóły zawsze podane są w ofercie. Przed odesłaniem produktu w ramach udzielonej gwarancji klient zobowiązany jest o wcześniejszy kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy który dostępny jest na stronie, wtedy możemy ustalić kto jest gwarantem oraz gdzie należy odesłać reklamowany Produkt.

WARUNKI GWARANCJI GDY GWARANTEM JEST SKLEP ALLMARK :

Gwarancji na Produkt udziela: ALLMARK-PL KONRAD MARKOWICZ (dalej zwany jako "Gwarant")

Dane do złożeni reklamacji z tytułu gwarancji:
ALLMARK-PL KONRAD MARKOWICZ, 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 162b
serwis@e-allmark.pl

Dane kontaktowe Gwaranta: 
ALLMARK-PL, 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 162B
serwis@e-allmark.pl

1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie ... (długość trwania gwarancji podana jest w ofercie) od daty wydania Produktu kupującemu. Jednakże, w przypadku następujących części Produktu: bateria, ładowarka sieciowa, kabel USB, zestaw słuchawkowy, gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie ... (szczegóły trwania gwarancji akcesoriów podane są w ofercie) od daty wydania Produktu kupującemu.

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:

  • pisemnie na adres: Białobrzegi 162 B, 37-114 Białobrzegi
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@e-allmark.pl - PREFEROWANA

4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt na adres: ALLMARK-PL, Białobrzegi 162 B, 37-114 Białobrzegi lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.

5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu albo do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku, jeżeli usunięcie wad Produktu albo dostarczenia Produktu wolnego od wad jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje - według jego wyboru - zwrot zapłaconej ceny za Produkt albo prawo otrzymania innego produktu o podobnej specyfikacji za wyrównaniem różnicy w cenie (w przypadku produktu tańszego Gwarant zwróci różnicę ceny uprawnionemu z gwarancji, a w przypadku wybrania przez uprawnionego z gwarancji produktu droższego będzie on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny).

6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 25 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu , w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji  Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawiony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem, bez względu na jego podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem.

 

Gwarancji serwisowej sprzedawcy nie podlegają:

- Uszkodzenia mechaniczne wynikłe ze złego użytkowania

- Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem w nieodpowiednich warunkach

- Uszkodzenia spowodowane przez ciała obce które dostały się do wnętrza np. ciecze, wilgoć

- Uszkodzenia wynikłe na skutek nieautoryzowanej ingerencji w produkt lub oprogramowanie

- Uszkodzenia wynikłe z przepięcia w sieci energetycznej.

Nasz sklep nie zajmuje się serwisem, pośredniczymy w naprawach. Współpracujemy z wieloma profesjonalnymi serwisami.